ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Progredi Megoldások; 1051 Budapest, Hercegprímás út 17.; a továbbiakban: Progredi) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

3. Meghatározások

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
 • felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • ügyfél: a Progredi termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Progredi-vel utazási szerződést kötők. 
 • weboldal: www.progredi.hu

4.      Az adatkezelés elvei

A Progredi megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 • jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 • olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 • oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5.      A Progredi  által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Progredi a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

I. Érdeklődés szolgáltatás iránt és egyedi ajánlatkérés honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

név;Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím (telefonszám);Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya (pl: időszak, hossz, úti cél, szállás, ellátás besorolás, résztvevők száma, kora, kiutazás módja, ár preferencia, megjegyzés );Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó részen, ajánlatkérés során, rendelés során, ill. személyesen/telefonon szóban/írásban/e-mailben), egyéb DM tevékenység

e-mailcím, névAz ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
telefonszám;Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya;A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
feliratkozás dátumatechnikai ellenőrzés céljából

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, az érdeklődő leiratkozhat.

III.  Szerződéskötés

név, titulus;Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám; cím (egyes esetekben a résztvevők adatai is)Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
a szerződés tárgya (pl: rendezvény időpontja, szolgáltatások, releváns és kapcsolódó információk);A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

IV. Weboldal meglátogatása – JELENLEG INAKTÍV

a honlap látogatás időpontja és időtartamaA honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatásteljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A.§(3) bekezdése, időtartama 6 hónap.

A Kerek-asztal.hu oldal cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a felhasználó böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a felhasználó böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy a Progredi és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a webböngészőjében. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában. Amennyiben a felhasználó fogadja a cookie-kat, azok típustól függően 30 vagy 60 napig a felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak a felhasználó nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Progredi.hu weboldal korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hirdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani

V. Profilalkotás

adott ügyfél kapcsán végzet I-IV. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összességeAz ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6.       Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Progredi általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

 • a Progredi vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással)
 • a szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel;
 • felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
 • könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival
 • informatikai rendszereinek szolgáltatóival

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Progredi által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: Progredi; e-mail cím: info@progredi.hu .

7.      Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

A Progredi többféle informatikai szolgáltatást is igénybe vesz. Ezek során a személyes adatokhoz külső adatfeldolgozók is hozzáférnek. Ezek mellett könyvelési és számviteli, banki, illetve egyéb törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat vesz igénybe a Progredi. Ezek során személyes adatokat is ad át a megbízott adatfeldolgozóknak.

A Progredi minden adatfeldolgozója esetén elvárja a törvényi kötelezettségek teljes betartását.

8.  Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben a szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz a szerződő kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

9. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Progredi visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Progredi köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Progredi kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 • a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Progredi a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Progredi ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

10.   Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a)          nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)          a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)          nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)          magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Progredi az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Progredi az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Progredi azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

11.   Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Progredi indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait,amennyiben

(a)          a Progredi kezeli e személyes adatokat, és

(b)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Progredi a személyes adatokat kezeli.

A Progredi indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d)          a Progredi kezeli az ügyfél személyes adatait, és

(e)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(f)           az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g)          nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Progredi indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(h)          az adatkezelés a Progredi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i)           az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Progredi kezeli a személyes adatait, és

(j)           az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A Progredi indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(l)           az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m)         a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n)          az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Progredi az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Progredi azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Hírlevélrendszerünkből való törlés automatizált. A felhasználó bármikor törölheti magát, ha válasz e-mailt küld a hírlevélre és a tárgyba az „unsubscribe” szót írja, vagy levelében jelzi a leiratkozás szándékát.

12.   Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)             nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Progredi korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Progredi korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Progredi korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a)          az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b)          a Progredinak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c)          az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Progredi korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Progredi jogos érdekei céljából, és
 • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Progredi általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Progredi az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Progredi azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Progredi korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b)          az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c)           kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Progredi nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

13.   Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)             nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

14.   Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Progredi az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.


Érintett kérelme
Határidő
Tájékoztatáshoz való jogamikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jogegy hónap
Helyesbítéshez való jogegy hónap
Törléshez való jogindokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jogindokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jogegy hónap
Tiltakozáshoz való joga tiltakozás kézhezvételekor

15.   Adatkezelés biztonsága

A Progredi számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén valamint a 7. pontban említett adatfeldolgozóinál találhatók meg.

A Progredi a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, legyen, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Progredi olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Progredi az adatkezelés során megőrzi a titkosságot – megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult -, a sértetlenséget – megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét-, a rendelkezésre állást – gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök-.

A Progredi és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

16.  Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Progredi azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot (Progredi; e-mail cím: info@progredi.hu ). Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

17.   A jelen tájékoztató módosításai

A Progredi fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Progredi adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Comments are closed.